417-428

Psychiatr. Pol. 2014; 48(3): 417–428

DOI:

Agnieszka Kraszewska, Maria Abramowicz, Maria Chłopocka-Woźniak, Jerzy Sowiński, Janusz Rybakowski

FREE POLISH FULLTEXT:
Wpływ stosowania litu na czynność gruczołu tarczowego u pacjentów z chorobą afektywną dwubiegunową

FREE ENGLISH FULLTEXT:
The effect of lithium on thyroid function in patients with bipolar disorder

Streszczenie
Począwszy od roku 1963, stosowanie litu stanowi najbardziej udokumentowany sposób postępowania długoterminowego w chorobie afektywnej dwubiegunowej (ChAD) zarówno zapobiegający epizodom depresyjnym, jak i maniakalnym, a także zmniejszający ryzyko samobójstwa. W ChAD czynność gruczołu tarczowego i osi podwzgórze–przysadka–tarczyca (PPT) ma istotne znaczenie dla patofizjologii, przebiegu klinicznego i leczenia tej choroby. Wpływ litu na gruczoł tarczowy stanowi jedno z najważniejszych działań niepożądanych długotrwałej terapii tym lekiem. Lit jest gromadzony w tarczycy w stężeniu 3 do 4 razy większym niż w osoczu, a w wyniku jego stosowania dochodzi do zmniejszenia produkcji i hamowania uwalniania hormonów tarczycy oraz zmian w procesach immunologicznych dotyczących tego gruczołu. Najczęstszymi objawami ubocznymi związanymi z działaniem długotrwałego stosowania litu na tarczycę jest wole i niedoczynność tarczycy. Rzadkim powikłaniem jego stosowania jest nadczynność tarczycy. Lit może też powodować wzrost autoimmunizacji tarczycy, zwłaszcza jeśli jest ona obecna przed rozpoczęciem leczenia, oraz zmiany strukturalne tego gruczołu. W artykule omówiono również postępowanie w opisanych wyżej powikłaniach oraz zasady monitorowania czynności tarczycy u osób otrzymujących długotrwałą terapię litem.

Summary
Since 1963 lithium treatment has been the best proven long-term pharmacotherapy for bipolar disorder (BD), both in the prevention of depressive and manic episodes, along with the reduction of the suicide risk. Thyroid gland and the hypothalamic-pituitary-thyroid (HPT) axis play a role in the pathophysiology, clinical course and treatment of BD. The influence of lithium on the thyroid gland is one of the key side effects in the long-term therapy with this drug. Lithium is accumulated in the thyroid gland at 3 to 4-fold higher concentrations as compared to its plasma levels. Its administration results in the reduced production with release inhibition of thyroid hormones, altering the immune processes of this gland. The most common thyroid side effects associated with long-term lithium treatment are goiter and hypothyroidism. Hyperthyroidism is a rare complication of lithium therapy. Lithium may also induce an increase in the thyroid autoimmunity, especially if such change had been present before lithium treatment producing structural changes in this gland. This paper reviews the management of complications described above as well as recommendations for monitoring of thyroid function in patients receiving long-term lithium treatment are discussed.

Słowa klucze: lit, tarczyca, choroba afektywna dwubiegunowa

Key words: lithium, thyroid, bipolar disorder


ISSN 0033-2674 (PRINT)

ISSN 2391-5854 (ONLINE)


Psychiatria Polska
is an Open Access journal:
Creative Commons: CC-BY
SHERPA RoMEO:
Blue


Czasopismo dofinansowane
ze środków DUN MNiSW


RODO - informacje (Pol.)
RODO - personal data (Eng.)Inne strony PTP:
Other PTP websites:

www.psychiatria.org.pl
www.psychiatriapsychoterapia.pl

www.archivespp.pl
www.psychoterapiaptp.pl

Psychiatria Polska
INDEXED IN:
Thomson Reuters Master List
Science Citation Index Expanded
Journal Citation Reports
(Impact Factor 1,196)

Medline/Index Medicus
MNiSW (15 pkt)
Scopus/SCImago
EMBASE/Excerpta Medica
PsycINFO, EBSCO, DOAJ
Index Copernicus
Erih Plus, Cochrane Library
CrossRef/DOI

We recommend:

Pharmacological Reports+48  518-330-994
kontakt z Biurem KRW PTP