Regulamin (Regulations)

REGULAMIN OGŁASZANIA PRAC w „Psychiatrii Polskiej”


„Psychiatria Polska” jest organem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, czasopismem naukowym publikującym przede wszystkim prace z zakresu psychiatrii. W kwalifikacji prac do druku uwzględniane są zasady Deklaracji helsińskiej, w przypadku publikacji prac badawczych – oceny komisji bioetycznych i stosowanie międzynarodowych reguł prowadzenia eksperymentów na zwierzętach.

1. Redakcja przyjmuje do druku: a) prace oryginalne (badawcze, kliniczne, doświadczalne, teoretyczne), b) prace poglądowe, c) prace kazuistyczne, d) doniesienia tymczasowe, spostrzeżenia kliniczne, problemy dyskusyjne, polemiki, e) listy do redakcji dotyczące prac publikowanych w czasopiśmie, jak i problemów istotnych dla naszego środowiska, f) notatki kronikarskie i informacyjne (w tym sprawozdania ze zjazdów naukowych krajowych i zagranicznych, pobytów naukowych za granicą, wspomnienia pośmiertne, komunikaty itp.) oraz omówienia książek. Autorzy nie otrzymują wynagrodzenia z tytułu praw autorskich oraz przenoszą bezterminowo prawa autorskie do publikowanego tekstu w całości na rzecz wydawcy (KRW PTP). Redakcja nie publikuje w jednym numerze więcej niż dwie prace pierwszego autorstwa tego samego autora. Do wszystkich prac należy załączyć tekst w angielskiej wersji językowej (tłumaczenie). W wersji anglojęzycznej należy zachować poniższe zasady obowiązujące przy redakcji tekstu w języku polskim.

2. Objętość – łącznie z rysunkami, tabelami, wykazem piśmiennictwa i streszczeniem – nie może przekraczać dla prac oryginalnych, poglądowych i kazuistycznych 15 stron, doniesień tymczasowych i listów do redakcji 5 stron, omówień książek, notatek kronikarskich, informacyjnych i in. 2 stron znormalizowanego maszynopisu (strona – 1800 znaków ze spacjami).

3. Wysyłanie prac do czasopisma odbywa się poprzez edytorski system elektronicznego przetwarzania prac naukowych, dostępny pod adresem internetowym http://www.editorialsystem.com/PP  Autor, który nie tworzył wcześniej konta w systemie, proszony jest o dokonanie rejestracji za pomocą opcji „Utwórz nowe konto” dostępnej w lewej części ekranu. Po wypełnieniu formularza rejestracji, pod podany adres e-mail wysyłana jest wiadomość w celu potwierdzenia poprawności wpisanego adresu e-mail autora (pod ten adres wysyłana będzie korespondencja z systemu). Autor, który miał już wcześniej styczność z systemem, może zalogować się do niego, wpisując e-mail i hasło w prawej części ekranu (w celu ewentualnego odzyskania hasła do systemu autor może skorzystać z opcji „Nie pamiętam hasła”). Po zalogowaniu się do systemu, w celu wysłania pracy do redakcji należy kliknąć przycisk „Wyślij nowy artykuł” dostępny na górze sekcji „Twoje artykuły”. Po wpisaniu tytułu pracy oraz wybraniu jej typu pojawią się okienka służące do wpisania niezbędnych elementów artykułu. Pomiędzy kolejnymi okienkami autor może poruszać się, klikając przyciski „Poprzedni/Następny krok” lub nazwę etykiety po lewej stronie. Ostatnim krokiem wysłania pracy jest „Wyślij do redakcji” – w tym kroku znajduje się podsumowanie wcześniej wprowadzonych danych artykułu oraz informacje o ewentualnych brakujących elementach lub naruszeniach wymogów formalnych przesłania pracy do redakcji. W przypadku poprawnego i kompletnego wypełnienia wszystkich elementów pracy, w opcji „Wyślij do redakcji” na dole pojawi się przycisk umożliwiający ostateczne przekazanie pracy do redakcji.

4. Pod adres e-mail autora zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania pracy i nadania jej sygnatury, co nie jest równoznaczne ze skierowaniem pracy do recenzowania ani przyjęciem jej do druku.

5. Tekst prac oryginalnych winien być podzielony na kolejne rozdziały: wstęp, materiał, metoda, wyniki, omówienie wyników, wnioski.

6. W systemie edytorskim przy okienku „oświadczenia autorów” znajduje się plik „wzór oświadczenia” do pobrania i wypełnienia przez osobę zgłaszającą pracę. Autorzy proszeni są o podanie oświadczenia o braku sponsorowania pracy lub o jakiejkolwiek formie finansowania lub dofinansowania opisywanych badań lub samego opracowania (podobnie w późniejszym okienku „Czy praca uzyskała zewnętrzne źródło finansowania?”). Autor zgłaszający pracę sponsorowaną jest zobowiązany do oświadczenia, że autorzy publikacji nie byli poddani żadnym wpływom ze strony sponsorów w toku badań i ich opracowywania. W przypadku zróżnicowanego wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji należy podać ich kontrybucję (np. autora koncepcji, założeń, metod, protokołu badawczego). W przypadku równego udziału w powstaniu publikacji, pod nazwiskami autorów należy dodać stosowną informację. Autor zgłaszający pracę jest zobowiązany do stwierdzenia, że autorzy mieli swobodny dostęp do wszystkich materiałów badawczych, na których oparta jest publikacja. Kolejne oświadczenie dotyczy faktu, że zgłaszana praca nie została skierowana do druku w innym czasopiśmie. Do prac doświadczalnych zawierających wyniki badań na ludziach lub zwierzętach należy dołączyć odpowiednie zaświadczenie lub oświadczenie o akceptacji projektu badań przez właściwą komisję etyki. Główną odpowiedzialność za prawidłowe podanie tych danych, pozwalających uniknąć nierzetelności naukowej, ponosi autor zgłaszający pracę. W przypadku wykrycia sytuacji, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, a jego udział nie został ujawniony jako jednego z autorów lub w podziękowaniach (ghost-writing) – i przeciwnie, jeśli udział danej osoby jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest ona wymieniona jako autor/współautor publikacji (guest-authorship), redakcja jest zobowiązana do powiadomienia o tym fakcie odpowiednich podmiotów.

7. Do wszystkich prac wymienionych w paragrafie 1 jako: a), b), c) i d) należy dołączyć streszczenie w języku polskim i angielskim o objętości min. 150, maks. 250 słów. W przypadku prac oryginalnych, kazuistycznych oraz doniesień tymczasowych powinno to być streszczenie ustrukturowane. Należy w nim wyróżnić w odrębnych akapitach: 1. cel badań, 2. metodę, 3. wyniki, 4. wnioski. Poniżej należy wpisać słowa klucze (nie więcej niż trzy) spośród wymienionych w Medical Subject Headings (MeSH).

8. Prace należy przygotować w formie elektronicznej (Word dla Windows). Na jednej stronie powinno być 1800 znaków. Można to uzyskać pisząc 60 znaków w wierszu (przerwy między wyrazami liczą się jako znaki) i 30 wierszy na stronie. Tytuły i podtytuły powinny być pisane pismem tekstowym (nie wersalikami). W liczbach miejsca dziesiętne należy oddzielać przecinkami (nie kropkami). Akapity rozpoczyna się wcięciem przy użyciu odpowiedniego polecenia z menu: format, akapit, wcięcie pierwszego wiersza. Tekst powinien być zapisany w kolorze jednolitym czarnym. Należy usunąć z niego wszystkie kolorowe zaznaczenia używane podczas redagowania tekstu w edytorze. Tabele należy wykonać w programie Word dla Windows, a wykresy w programie Word lub Excel. Szerokość tabel i rysunków nie może przekraczać 12,5 cm (szerokość łamu czasopisma). W tabelach i opisach rysunków należy używać pisma Arial Narrow CE wielkości 10 punktów. Ilustracje półtonowe należy zapisać w formacie TIF lub EPS (odcienie szarości, rozdzielczość 300 dpi), w proporcjach, w jakich mają być drukowane. W wypełnieniach wykresów nie należy używać kolorów, tylko odcieni szarości lub czarno-białych wypełnień. W wykresach liniowych należy używać czarno-białych znaczników linii przewidzianych przez programy. Ilość tabel, wykresów i rysunków powinna być ograniczona do niezbędnego minimum.

9. W celu uzyskania zwięzłości redakcja prosi o uwzględnianie wyłącznie niezbędnego piśmiennictwa, ściśle związanego z tematem pracy (w ilości nie większej niż 50 pozycji) z uwzględnieniem publikacji w polskich czasopismach. W spisie piśmiennictwa należy podawać tylko te pozycje, które są cytowane w tekście. W tekście należy podać numer pozycji piśmiennictwa w nawiasie kwadratowym, a numery należy nadawać zgodnie z kolejnością cytowania prac w tekście (konsekutywnie). Każda pozycja piśmiennictwa powinna być pisana od nowego wiersza i poprzedzona numerem. Należy przestrzegać jednolitej interpunkcji (standard Vancouver) wg wzorów: Zapis dla artykułu z czasopisma: nazwiska autorów, inicjały imion, tytuł artykułu, tytuł czasopisma (zgodny z Index Medicus), rocznik; tom(numer): strony. Wzór: Kowalski N, Nowak A. Schizofrenia – badania własne. Psychiatr. Pol. 1919; 33(4): 210–223. Jeśli liczba autorów cytowanej pozycji przekracza sześć: Kowalska A, Kowalski B, Kowalewska C, Kowalewski D, Kowal E, Kowal F i wsp. Zapis dla pozycji książkowej: nazwiska autorów, inicjały imion, tytuł, miejsce publikacji, wydawca, rok wydania. Wzór: Kowalski ZG. Psychiatria. Sosnowiec: Press; 1923. Zapis dla rozdziału z książki: nazwiska autorów, inicjały imion, tytuł, W: nazwiska i inicjały imion redaktorów tomu, tytuł, miejsce wydania, wydawca, rok, strony. Wzór: Szymański BM. Stany depresyjne. W: Kowalski AM, Głogowski P. red. Podręcznik psychiatrii, wyd. 2. Krosno: Psyche; 1972. s. 203–248. Numery stron oddzielać należy pauzą bez odstępów, a nie dywizem (pauza krótka).

10. Redakcja prosi uprzejmie o przestrzeganie poprawności mianownictwa psychiatrycznego oraz stosowania międzynarodowych nazw leków. Należy stosować skróty wg międzynarodowego układu jednostek miar (SI).

11. Prace oryginalne, poglądowe i kazuistyczne oraz doniesienia tymczasowe i spostrzeżenia kliniczne są recenzowane anonimowo przez co najmniej dwóch recenzentów. Po otrzymaniu recenzji autor proszony jest o nadesłanie poprzez system edytorski tekstu z uwzględnionymi uwagami recenzentów oraz w systemie edytorskim w punkcie nr 10 „Odpowiedź na recenzje” zamieszczenie listu do redakcji informującego o wszystkich, wynikających z recenzji, dokonanych zmianach, wprowadzając ten tekst tak samo, jak przy jego zgłoszeniu (patrz p. 12). Analogicznie należy nadesłać tłumaczenie tekstu na język angielski, zmienionego stosownie do zaleceń recenzentów (prosimy zadbać także w ostatecznych wersjach tekstu w obu językach o zachowanie prawidłowego porządku piśmiennictwa w standardzie Vancouver). Teksty te należy nadesłać w terminie do 2 miesięcy. Niedotrzymanie tego terminu będzie uważane za rezygnację z publikacji. Zakwalifikowanie pracy do druku następuje po otrzymaniu pliku zawierającego zmiany sugerowane przez recenzentów, spełniającego wszystkie wymogi merytoryczne i formalne.

12. Redakcja zastrzega sobie prawo poprawienia usterek stylistycznych i mianownictwa oraz dokonywania potrzebnych skrótów bez porozumienia z autorem.

13. Redakcja umożliwia odpłatnie publikację zaakceptowanych do druku prac w trybie ahead of print (on line first). Teksty z nadanymi numerami DOI będą ukazywały się na stronie internetowej Psychiatrii Polskiej, w ciągu dwóch miesięcy od dokonania wpłaty, natomiast po upływie okresu oczekiwania w kolejce do publikacji będą publikowane w wersji standardowej (elektronicznej i papierowej).ENGLISH VERSION (for Authors - REGULATIONS)

(please click to open/load pdf file)

ISSN 0033-2674 (PRINT)

ISSN 2391-5854 (ONLINE)


Inne strony PTP:
Other PTP websites:

www.psychiatria.org.pl
www.psychiatriapsychoterapia.pl

www.archivespp.pl
www.psychoterapiaptp.pl

Psychiatria Polska
INDEXED IN:
Thomson Reuters Master List
Science Citation Index Expanded
Journal Citation Reports
(Impact Factor 1,010)

Medline/Index Medicus
MNiSW (15 pkt)
Scopus/SCImago
EMBASE/Excerpta Medica
PsycINFO, EBSCO, DOAJ
Index Copernicus (18.59)
Erih Plus, Cochrane Library
CrossRef/DOI

Psychiatria Polska
is an open access journal


We recommend:
Pharmacological Reports+48  518-330-994
kontakt z Biurem KRW PTP